Vedtægter

§1 Foreningens grundlag

Stk. 1

Foreningens navn er Skive Disc Golf Club


Stk. 2

Foreningens geografiske område er Skive by og opland


Stk. 3

Foreningens hjemsted er Skive, med formandens bopæl som postadresse.

§2 Foreningens formål og aktiviteter

Stk. 1

Foreningens formål er at give alle interesserede i og omkring Skive kommune, uanset alder, køn, nationalitet og færdigheder, mulighed for at spille Disc Golf og deltage i foreningens fællesskaber, samt at udbrede kendskab til og fremme Disc Golf-sporten i lokalområdet, under rimelig hensyntagen til natur og miljø.

§3 Foreningens politik

Stk. 1

Skive Disc Golf Club er en non-profit interesseorganisation.

§4 Medlemskab

Stk. 1

Enhver enkeltperson med interesse for disc golf kan optages som medlem af Skive Disc Golf Club.


Stk. 2

Indmeldelse sker ved indbetaling af det til enhver tid gældende kontingent for enkeltpersoner, og er gældende indtil en kontingentperiodes udløb, medmindre en beslutning om sanktion er foretaget imod personen.


Stk. 3

Alle medlemmer er underlagt foreningens vedtægter og bestemmelser og nyder samtidig godt af de rettigheder dette medfører.


Stk. 4

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede medlem har mulighed for at ansøge om genoptagelse af medlemskab, ved førstkommende generalforsamling.

§5 Kontingent

Stk. 1

Skive Disc Golf Club arbejder med kontingenttypen: kontingent for enkeltpersoner


Stk. 2

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen, for det efterfølgende kalenderår.

§6 Generalforsamlingen

Stk. 1

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.


Stk. 2

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er rettidigt indkaldt, uanset de mødendes antal.


Stk. 3

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år mellem 1. februar og 15. marts.


Stk. 4

Generalforsamlingen skal indkaldes skriftligt med mindst 5 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden, udarbejdet af bestyrelsen til de enkelte medlemmer.


Stk. 5

Generalforsamlingens møder er åbne for alle medlemmer, der har betalt den til enhver tid gældende kontingent.


Stk. 6

Ethvert medlem kan stille forslag til behandling på generalforsamlingens møder.


Stk. 7

Emner der ønskes optaget som særskilte punkter, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, og medlemmer skal have kendskab til indkomne forslag senest 8 dage før.


Stk. 8

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:


1)                  Valg af dirigent og referent

2)                  Godkendelse af dagsorden

3)                  Formandens beretning

4)                  Kassererens fremlæggelse af regnskabet

5)                  Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingentsatser for det kommende kalenderår

6)                  Indkomne forslag

7)                  Valg til bestyrelsen: Formand, Kasserer, 1-3 bestyrelsesmedlemmer samt suppleant.

8)                  Valg af revisor

9)                  Eventuelt

§7 Regler for afstemninger

Stk. 1

Alle medlemmer, der er fyldt 15 år, har stemmeret på generalforsamlingen. Forældre til børn under 15 år har én stemme pr. barn – dog har intet medlem mere end én stemme.


Stk. 2

Det er tilladt at stemme ved fuldmagt på generalforsamlingen.


Stk. 3

Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal.


Stk. 4

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende (vægter højest).


Stk. 5

Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis dirigenten eller minimum 3 fremmødte medlemmer på generalforsamlingen ønsker dette, samt ved alle kampvalg.

§8 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1

Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst 20% af medlemmerne ønsker det.


Stk. 2

Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling.

§9 Bestyrelse & Revisor

Stk. 1

Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger.


Stk. 2

Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer, der efter generalforsamlingen fordeler posterne mellem sig, med minimum en formand og en kasserer. Desuden udpeges en revisor.


Stk. 3

Bestyrelse og revisor vælges for 2 år og kan genvælges.


Stk. 4

Der vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden, indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på ny.


Stk. 5

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

 

§10 Tegning

Stk. 1

Foreningen tegnes af bestyrelsen.


Stk. 2

Kassereren er bemyndiget til alene, at kunne disponere over foreningens midler, via elektroniske bankprodukter. Bestyrelsen kan desuden tildele éne-fuldmagt til udvalgte personer.


Stk. 3

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§11 Regnskab & økonomi

Stk. 1

Regnskabsåret er kalenderåret (01.01 – 31.12)


Stk. 2

Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde regnskabet.


Stk. 3

Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

§12 Vedtægtsændringer

Stk. 1

Ændringer af vedtægterne kan kun ske ved indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.


Stk. 2

Forslag til ændringer kan kun vedtages, med 2/3 stemmeflertal fra fremmødte medlemmer.

§13 Opløsning af foreningen

Stk. 1

Foreningen kan opløses med 2/3 flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, som holdes med mindst en uges mellemrum.


Stk. 2

Såfremt foreningens opløsning sker på grund af sammenslutning med en anden forening med samme formål, overføres foreningens formue og øvrige aktiver til den ny forening.


Stk. 3

I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål, som besluttes på den opløsende generalforsamling.